PRIVACY- EN COOKIEBELEID

(in overeenstemming met artikel 13 van Verordening EU 2016/679 en de bepaling van de toezichthouder voor de bescherming van persoonsgegevens nr. 229 van 08.05.2014)

SR Mecatronic S.r.l. beschouwt de bescherming van de persoonsgegevens van de gebruikers van de website www.srmecatronic.com (hierna “Site”) van zijn eigen en/of potentiële klanten en van de personen met wie het om verschillende redenen een contractuele relatie onderhoudt van essentieel belang en daarom wil SR Mecatronic S.r.l. door middel van dit privacybeleid dat wordt uitgevoerd conform art. 13 van Verordening EU 2016/679 (Algemene Verordening Gegevensbescherming), zijn beleid inzake de verwerking van persoonsgegevens meedelen.

1) Soort gegevens verwerkt door SR Mecatronic S.r.l.

      1. Surfgegevens

De computersystemen en softwareprocedures die worden gebruikt om de Site te gebruiken, verkrijgen tijdens hun normale werking enkele persoonsgegevens waarvan de overdracht impliciet is in het gebruik van internetcommunicatieprotocollen (internetdomein en IP-protocol, type browser en besturingssysteem van de gebruikte computer, datum, tijd en verblijf op de Site, bekeken pagina’s, de zoekmachine van waaruit u de Site hebt bezocht). Dergelijke informatie wordt niet verzameld om te worden geassocieerd met geïdentificeerde betrokkenen, maar kan door de aard ervan, door de verwerking van en de associatie met gegevens in het bezit van derden, het mogelijk maken om de gebruikers te identificeren.

Deze categorie van gegevens omvat de IP-adressen of domeinnamen van de computers die door de gebruikers worden gebruikt om verbinding te maken met de Site, de notatieadressen van de URI (Uniform Resource Identifier) van de opgevraagde bronnen, het tijdstip van het verzoek, de methode die wordt gebruikt om het verzoek in te dienen bij de server, de grootte van het verkregen bestand, de numerieke code die de responsstatus aangeeft die door de server wordt gegeven (succesvol, fout, enz.) en andere parameters in verband met het besturingssysteem en de computeromgeving van de gebruiker. Dergelijke gegevens worden alleen gebruikt om anonieme statistische informatie over het gebruik van de Site te verkrijgen en zullen onmiddellijk na verwerking worden verwijderd, onder voorbehoud van de noodzaak van opsporingen van misdaden door de gerechtelijke autoriteiten.

Contactaanvragen door gebruikers

Om een aanvraag van informatie/offerte geldig te kunnen versturen naar SR Mecatronic S.r.l. via het contactformulier op de Site, zal de gebruiker gevraagd worden om informatie in te vullen, die valt onder de categorie van de gebruikelijke persoonsgegevens (naam en contactgegevens). SR Mecatronic S.r.l. nodigt de gebruiker uit om zich vanaf nu te onthouden van het verstrekken van “bepaalde categorieën van gegevens”, die niet vereist zijn door de verwerkingsverantwoordelijke voor de aanvraag van informatie/het maken van offertes.

Verwerking van klanten- en leveranciersgegevens

De verwerkingsverantwoordelijke garandeert dat de gegevens van zijn eigen en potentiële klanten, leveranciers en partners, evenals de persoonsgegevens van kandidaten voor vacatures bij SR Mecatronic S.r.l., worden verwerkt in volledige overeenstemming met de huidige wetgeving inzake de bescherming van persoonsgegevens.

2) Doel van de verwerking, wettelijke basis en bewaringstermijn

De door SR Mecatronic Srl verkregen persoonsgegevens worden verwerkt door personeel dat uitdrukkelijk is gemachtigd en benoemd door de verwerkingsverantwoordelijke, in overeenstemming met de beginselen van juistheid, rechtmatigheid, transparantie, bescherming van de vertrouwelijkheid en rechten van de betrokkene. SR Mecatronic S.r.l. verwerkt de gegevens van de betrokkene voor de duur die strikt noodzakelijk is voor de doeleinden van de verwerking, met volledige inachtneming van de wettelijke verplichtingen tot bewaring.

De persoonsgegevens die door gebruikers worden verstrekt conform art. 6 c.1 letter a) van EU verordening 2016/679 zullen door de verwerkingsverantwoordelijke worden verwerkt om:

  • aanvragen van offertes/informatie te verifiëren. Het verstrekken van dergelijke gegevens is optioneel maar noodzakelijk om de verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen de aanvragen van de gebruiker te verifiëren.

  • direct marketing-doeleinden: met de uitdrukkelijke toestemming van de gebruiker (art. 6 c.1 letter a) van Verordening EU 2016/679) stuurt SR Mecatronic S.r.l. de gebruiker promotionele/commerciële communicatie naar het door hem opgegeven e-mailadres. Toestemming voor de verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden is facultatief en kan te allen tijde worden herroepen door contact op te nemen met de verwerkingsverantwoordelijke op het in artikel 3 hieronder vermelde adres). De verwerking van gegevens voor marketingdoeleinden zal een duur hebben die in verhouding staat tot het nastreven van de doeleinden die aan de verwerking ten grondslag liggen.

Indien een contractuele relatie met SR Mecatronic S.r.l. tot stand komt als gevolg van de aanvraag van informatie/offertes, zullen de gegevens van de klant/leverancier, indien deze onder de categorie “betrokkene” vallen, evenals de belangrijkste identificerende gegevens van de medewerkers, werknemers en contactpersonen van SR Mecatronic S.r.l. verzameld en verwerkt worden overeenkomstig art. 6 c.1, lid 1, letter b) van de Verordening EU 2016/679, voor het uitvoeren van precontractuele maatregelen, het uitvoeren van de overeenkomst en voor het beheer van de contractuele relatie. Het verstrekken van gegevens door klanten en leveranciers is verplicht en het achterwege laten, onjuist of gedeeltelijk doorgeven van gegevens kan er dus toe leiden dat het onmogelijk wordt om de onderhandelingsovereenkomst te sluiten. De gegevens van klanten en leveranciers worden gedurende 10 jaar na het afsluiten van de contractuele relatie bewaard en vervolgens uit de informatiesystemen van SR Mecatronic S.r.l. verwijderd.

Persoonsgegevens worden verwerkt op de hoofdzetel van de verwerkingsverantwoordelijke, met behulp van computer/telematicahulpmiddelen of papier, waarbij wordt gezorgd voor het gebruik van passende technische en organisatorische veiligheidsmaatregelen, in overeenstemming met en voor de doeleinden van art. 32 van Verordening EU 2016/679, om het risico van vernietiging, verlies, ongeoorloofde toegang of verwerking van persoonsgegevens die niet zijn toegestaan of anderszins niet in overeenstemming zijn met de doeleinden van het verzamelen ervan, te beperken.

3) Verwerkingsverantwoordelijke

De verwerkingsverantwoordelijke is SR Mecatronic S.R.L., in de persoon van de wettelijke vertegenwoordiger pro tempore, met maatschappelijke zetel te Alto Reno Terme (BO), Via Aldo Moro nr. 1-3, btw-nummer 03206011201.

4) Reikwijdte van de gegevensoverdracht

De door de betrokkenen verstrekte persoonsgegevens kunnen worden meegedeeld aan publiekrechtelijke en institutionele instanties of professionals die wettelijk gemachtigd zijn om de verwerving ervan te vragen, alsmede, uitsluitend voor de doeleinden voorzien in artikel 2), aan handelsagenten, erkende wederverkopers, derden of beroepsbeoefenaars van wie SR Mecatronic S.r.l. gebruik maakt bij de uitvoering van zijn bedrijfsactiviteiten, zoals bijvoorbeeld maar niet beperkt tot, handelsagenten, erkende wederverkopers, adviseurs in boekhoudings- en belastingzaken, juridische en sectorale adviseurs, auditbedrijven, externe bedrijven die IT-diensten en -bijstand verlenen, banken. Er zij op gewezen dat, indien deze “derden” niet handelen in de hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, zij overeenkomstig artikel 28 van Verordening EU 2016/679, de rol van gegevensverwerkers vervullen en bijgevolg, krachtens een specifieke contractuele overeenkomst, zich aan de beveiligingsnormen voor de verwerking van de aan hen verstrekte gegevens houden. De lijst van derden is op uitdrukkelijk verzoek verkrijgbaar bij SR Mecatronic S.r.l. op de adressen die aan het einde van dit privacybeleid worden vermeld.

5) Cookies

Cookies zijn korte tekenreeksen (meestal in .txt of .xml) die door een webserver naar de browser van de gebruiker worden gestuurd, door de gebruiker op het navigatieapparaat worden opgeslagen en automatisch opnieuw naar de server worden verzonden tijdens hetzelfde bezoek aan de Site (sessiecookie) of tijdens het volgende bezoek (permanente cookie). Cookies stellen ons in staat om informatie op te slaan over de voorkeuren van bezoekers om de functionaliteit van de Site te verbeteren en de navigatie te vereenvoudigen door het automatiseren van procedures (bijv. inloggen, taal van de site).

Op basis van de kenmerken en het gebruik van cookies is het mogelijk om de volgende te onderscheiden:

Technische cookies (sessie- en navigatiecookies): worden uitsluitend gebruikt om “de verzending van een communicatie over een elektronisch communicatienetwerk uit te voeren, of voor zover dit strikt noodzakelijk is voor de aanbieder van een dienst van de informatiemaatschappij waar de abonnee of gebruiker uitdrukkelijk om heeft verzocht”. Deze cookies verzamelen geen persoonlijke informatie van de gebruiker, zijn noodzakelijk voor de correcte werking van de website en functioneren om het normale browsen en gebruik ervan te verzekeren. Het deactiveren van deze cookies kan de toegang tot de inhoud van de Site in het gedrang brengen;

Analysecookies: lijken op technische cookies wanneer ze rechtstreeks door de websitemanager worden gebruikt om, in geaggregeerde vorm, informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hoe ze de website bezoeken, om de prestaties ervan te verbeteren;

Functionaliteitscookies: laten de gebruiker toe om te browsen op basis van een reeks geselecteerde criteria om de dienstverlening aan de gebruiker te verbeteren;

Flash-cookie (of lokaal Share Object): stelt de verwerkingsverantwoordelijke in staat om te weten hoe vaak een audio- of videobestandstype wordt geopend en hoe lang het bestand wordt beluisterd/bekeken;

Cookies van derden: gerelateerd aan externe domeinen zoals plug-ins van Facebook, Twitter, Google+ en LinkedIn. De aanwezigheid van deze plug-ins houdt de overdracht van cookies van en naar de websites van derden in. Het beheer van door derden verkregen informatie wordt geregeld door de relevante bepalingen;

Profileringscookies: zijn cookies van permanente aard die bedoeld zijn om gebruikersprofielen aan te maken om reclameboodschappen te versturen in overeenstemming met de voorkeuren die de gebruiker tijdens het surfen op het web kenbaar heeft gemaakt.

Cookies op de Site:

Deze Site gebruikt de volgende cookies:

COOKIES

TYPE

NAAM

EIGEN COOKIES

SrMecatronic

Cookie gebruikt om de voorkeur op te slaan en om de banner-cookiemelding te stoppen die getoond wordt telkens wanneer een nieuwe sessie geopend wordt.

Ga, gat, gid

COOKIES VAN DERDEN

Google Analytics

(anoniem gemaakt)

De cookies van Google Analytics (dienst aangeboden door Google, Inc.) worden gebruikt om anoniem informatie te verzamelen over het aantal gebruikers en hun interactie met de inhoud van de site (bezochte pagina’s, surftijd, enz.) om de bruikbaarheid en de gebruikservaring te optimaliseren en te verbeteren.

DSID, IDE, 1P_JARAPISID / HSID / SAPISID / SID / SIDCC

NID, OGPC, CONSENT: DV, OTZ, _ga, NID

De gebruiker kan de cookies uitschakelen/blokkeren door de instructies van de browser op te volgen (meestal te vinden in de menu’s “Help”, “Tools” of “Bewerken”), met dien verstande dat het niet verlenen van toestemming of het niet deactiveren van technische cookies de toegang tot de inhoud van de Site in het gedrang kan brengen.

De definitieve verwijdering van een cookie of een categorie daarvan moet direct worden uitgevoerd door de browser te openen, aangezien de deactivering op zich er niet toe leidt dat cookies uit de browser worden verwijderd. Om cookies op de computer te verwijderen, uit te schakelen of te herstellen, kan de gebruiker de cookieconfiguratiepagina’s van externe inhoudsleveranciers of de opties van zijn browser gebruiken.

Hieronder staan de instructies om cookies te beheren met betrekking tot de meest populaire browsers:

Safari: https://support.apple.com/kb/PH17191?viewlocale=en_US&locale=en_GB

Internet Explorer: http://windows.microsoft.com/en-US/internet-explorer/delete-manage-cookies#ie=ie-11

Firefox: https://support.mozilla.org/en-US/kb/cookies-information-websites-store-on-your-computer

Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=en&topic=14666&ctx=topic

Let er ook op dat als u een mobiel apparaat gebruikt, u de desbetreffende gebruiksaanwijzing moet raadplegen om te begrijpen hoe u cookies kunt beheren.

Voor meer informatie over cookies kunt u terecht op de website https://www.garanteprivacy.it/cookie.

6) Rechten van de betrokkenen

In overeenstemming met de bepalingen van artikelen 15 en volgende van de Verordening EU 2016/679 kunnen de betrokkenen op elk moment hun rechten uitoefenen tegenover de verwerkingsverantwoordelijke: “Recht van toegang” waardoor de betrokkene toegang heeft tot zijn persoonsgegevens en er een kopie van kan verkrijgen; “Recht op rectificatie” waardoor de betrokkene de rectificatie van zijn gegevens kan verkrijgen, indien deze onjuist zijn, of de integratie van zijn eigen gegevens, indien deze onvolledig zijn; “Recht op verwijdering” waardoor de betrokkene de verwijdering van zijn gegevens kan verkrijgen in de gevallen voorzien in art. 17 van Verordening EU 2016/679; “Recht op beperking van de verwerking” waardoor de betrokkene de beperking van de verwerking kan verkrijgen in de gevallen voorzien in art. 18 van Verordening EU 2016/679; “Recht op gegevensoverdraagbaarheid” waardoor de betrokkene in een gestructureerd, algemeen gebruikt formaat dat leesbaar is door een automatisch apparaat, zijn persoonlijke gegevens kan ontvangen en de overdracht van deze gegevens door SR Mecatronic S.r.l. aan een andere verwerkingsverantwoordelijke kan vragen; “Recht van verzetwaardoor de betrokkene zich op elk moment kan verzetten tegen de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens in het kader van artikel 6.6, om redenen die verband houden met zijn bijzondere situatie. c.1 letter e) of f) EU-verordening 2016/679, en om zich te verzetten tegen de verwerking van gegevens voor direct marketing; “Recht om een klacht in te dienen” waardoor de betrokkene een klacht kan indienen bij de toezichthoudende autoriteit voor de bescherming van persoonsgegevens op grond van artikel 77 Verordening EU 2016/679.

Voor de uitoefening van de rechten op grond van de artikelen 15 en volgende van de Verordening EU 2016/679 of om meer informatie te verkrijgen over het privacybeleid, kan de betrokkene contact opnemen met SR Mecatronic S.r.l. per aangetekende brief met ontvangstbevestiging of een e-mail sturen naar het volgende adres: info@srmecatronic.com

Er zij op gewezen dat het noodzakelijk kan zijn om de identiteit van de betrokkene te verifiëren voordat informatie kan worden verstrekt of gewijzigd.

Informatie over het privacybeleid

Dit privacybeleid is bijgewerkt op 5 april 2019. De verwerkingsverantwoordelijke behoudt zich het recht voor om dit document te wijzigen of bij te werken en nodigt de gebruikers daarom uit om deze webpagina regelmatig te raadplegen. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen dat SR Mecatronic S.r.l. op geen enkele wijze verantwoordelijk is voor de inhoud en diensten van websites die door derden worden beheerd en toegankelijk zijn via links op de Site.